Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne

Czcionka:

STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej
o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkiwanie na terenie gminy Sarnaki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, oraz od okoliczności występujących w rodzinie ucznia, takich jak:

 1. bezrobocie,

 2. niepełnosprawność,

 3. ciężka lub długotrwała choroba,

 4. wielodzietność,

 5. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 6. alkoholizm lub narkomania,

 7. rodzina niepełna.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

 2. pełnoletniego ucznia,

 3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (językowych, plastycznych, muzycznych, w wyjazdach na "zieloną szkołę", w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez szkołę),

 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę,

 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),

 4. świadczenie pieniężne, w okolicznościach wskazanych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres:

 1. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

 2. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w przypadku słuchaczy kolegiów.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać:

 1. do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,

 2. do 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów.

Do wniosku o udzielenie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach,

 2. Zaświadczenia lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,

 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur, alimentów,

 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, energetycznych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,

 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

 7. Zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,

 8. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

 9. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych uzyskiwanych przez członków rodziny dokumentach.

Od dochodu odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga! W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty nie objęte powyższym zestawieniem.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji.

Wnioskodawcy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty).

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny