Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne

Czcionka:

STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej
o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkiwanie na terenie gminy Sarnaki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, oraz od okoliczności występujących w rodzinie ucznia, takich jak:

 1. bezrobocie,

 2. niepełnosprawność,

 3. ciężka lub długotrwała choroba,

 4. wielodzietność,

 5. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 6. alkoholizm lub narkomania,

 7. rodzina niepełna.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

 2. pełnoletniego ucznia,

 3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (językowych, plastycznych, muzycznych, w wyjazdach na "zieloną szkołę", w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez szkołę),

 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę,

 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),

 4. świadczenie pieniężne, w okolicznościach wskazanych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres:

 1. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

 2. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w przypadku słuchaczy kolegiów.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać:

 1. do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,

 2. do 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów.

Do wniosku o udzielenie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach,

 2. Zaświadczenia lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,

 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur, alimentów,

 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, energetycznych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,

 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

 7. Zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,

 8. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

 9. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych uzyskiwanych przez członków rodziny dokumentach.

Od dochodu odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga! W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty nie objęte powyższym zestawieniem.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji.

Wnioskodawcy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty).

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny